Vector Studio

Welcome to Vector Studio

ภาพในระบบดิจิตอล มี ๒ ประเภท คือแบบ Bitmap คือภาพแบบจุดสีมารวมกัน เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล มีความเหมือนจริงเป็นธรรมชาติมาก แต่จะมีปัญหาความคมชัด เมื่อทำการขยายภาพ ภาพอีกแบบ คือ Vector คือภาพแบบโครงเส้นเพื่อกำหนดพื้นที่ของสีสัน โดยมีจุด Path เป็นจุดต่อเชื่อม แม้นจะมีความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าแบบ Bitmap แต่มีความคมชัดสูงในการย่อขยาย ภาพแบบ Vector จึงได้รับความนิยมในการทำภาพเครื่องหมายการค้า เพื่อนำไปพิมพ์ในสื่อต่างๆ

Vector Studio รับทำภาพเครื่องหมายการค้า ตราองค์กร ต่างๆ ให้เป็นภาพแบบ Vector เพื่อให้ท่านนำไปใช้งานบนสื่อต่างๆ โดยคิดอัตราค่าบริการ ดังนี้

Vector 50 เป็นภาพที่ใช้จุด path ไม่เกิน 50 จุด (หากท่านระบุแบบตัวอักษรที่ใช้ จะไม่นำรวมจำนวน path ของตัวอักษร ถ้าไม่ระบุแบบตัวอักษรจะนับรวมด้วย) คิดอัตราค่าบริการ 500 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ)

Vector 100 เป็นภาพที่ใช้จุด path ไม่เกิน 100 จุด (หากท่านระบุแบบตัวอักษรที่ใช้ จะไม่นำรวมจำนวน path ของตัวอักษร ถ้าไม่ระบุแบบตัวอักษรจะนับรวมด้วย) คิดอัตราค่าบริการ 1,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ)

Vector 200 เป็นภาพที่ใช้จุด path ไม่เกิน 200 จุด (หากท่านระบุแบบตัวอักษรที่ใช้ จะไม่นำรวมจำนวน path ของตัวอักษร ถ้าไม่ระบุแบบตัวอักษรจะนับรวมด้วย) คิดอัตราค่าบริการ 1,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ)

Vector Extra เป็นภาพที่ใช้จุด path มากกว่า 200 จุด (หากท่านระบุแบบตัวอักษรที่ใช้ จะไม่นำรวมจำนวน path ของตัวอักษร ถ้าไม่ระบุแบบตัวอักษรจะนับรวมด้วย) คิดอัตราค่าบริการ 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ)

Vector Artswork เป็นงานต้นฉบับงานพิมพ์ เช่น แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ คิดอัตราค่าบริการ 3,000 บาท ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ (ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ และค่าถ่ายภาพ)

Vector Design งานออกแบบ เช่น เครื่องหมายการค้า แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ คิดอัตราค่าบริการ 5,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าทำต้นฉบับ)