พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก

แม่บทหรือบทตั้ง ว่าด้วยกลุ่มโอฆะ ( โอฆโคจฉกะ )

มี ๖ คู่ คือ ๑. ธรรมอันเป็นโอฆะ ( กิเลสเครื่องทำสัตว์ให้จมลงในวัฏฏะ คือความ เวียนว่ายตายเกิด ), ธรรมอันไม่เป็นโอฆะ ; ๒. ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโอฆะ, ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งโอฆะ เป็นต้น.

โอฆโคจฉกะ

หมวดที่ ๖ มี ๖ ทุกะ คือ

๓๒-๑. โอฆทุกะ

โอฆา ธมฺมา ธรรมเป็นโอฆะ

โน โอฆา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นโอฆะ

๓๓-๒. โอฆนิยทุกะ

โอฆนิยา ธมฺมา ธรรมเป็นอารมณ์ของโอฆะ

อโนฆนิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ

๓๔-๓. โอฆสัมปยุตตทุกะ

โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยโอฆะ

โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ

๓๕-๔. โอฆโอฆนิยทุกกะ

โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ ธรรมเป็นโอฆะและเป็นอารมณ์ของโอฆะ

โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา ธรรมเป็นอารมณ์ของโอฆะแต่ไม่เป็นโอฆะ

๓๖-๕. โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ

โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ ธรรมเป็นโอฆะ และสัมปยุตด้วยโอฆะ

โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา ธรรมสัมปยุตด้วยโอฆะ แต่ไม่เป็นโอฆะ

๓๗-๖. โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ

โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โอฆนิยาปิ ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ แต่เป็นอารมณ์ของโอฆะ

(โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อโนฆนิยาปิ ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ และไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |