พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก

แม่บทหรือบทตั้ง ว่าด้วยกลุ่มปรามาส ( ปรามาสโคจฉกะ )

มี ๕ คู่ คือ ๑. ธรรมอันเป็นปรามาส ( กิเลสเครื่องจับต้องในทางที่ผิดความจริง ), ธรรมอันไม่เป็นปรามาส เป็นต้น.

ปรามาสโคจฉกะ

หมวดที่ ๙ มี ๕ ทุกะ คือ

๕๐-๑. ปรามาสทุกะ

ปรามาสา ธมฺมา ธรรมเป็นปรามาสะ (ทิฏฐิ)

โน ปรามาสา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นปรามาสะ

๕๑-๒. ปรามัฏฐทุกะ

ปรามฏฺฐา ธมฺมา ธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสะ

อปรามฏฺฐา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ

๕๒-๓. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ

ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยปรามาสะ

ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ

๕๓-๔. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ

ปรามาสา เจว ธมฺมา ปรามฏฺฐา จ ธรรมเป็นปรามาสะ และเป็นอารมณ์ของปรามาสะ

ปรามฏฺฐา เจว ธมฺมา โน จ ปรามาสา ปรามาสะ ธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสะ แต่ไม่เป็นของ

๕๔-๕. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ

ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ปรามฏฺฐาปิ ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ แต่เป็นอารมณ์ปรามาสะ

(ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อปรามฏฺฐาปี ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |