พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก

อนุโลมปัจจนียปัฏฐาน ( ปฏิเสธเฉพาะที่เกิด ) เพราะอาศัยธรรมที่เป็นกุศล จึงเกิดธรรมที่ มิใช่กุศล ( น กุสโล ธมฺโม ) เพราะเหตุเป็นปัจจัย ฯ ล ฯ ( พึงสังเกตุว่า คำว่า ธรรมที่มิใช่กุศล มิใช่หมายความว่า ธรรมที่เป็นอกุศล เท่านั้น เพราะธรรมที่มิใช่กุศล อาจหมายถึงธรรมอื่น ๆ อะไรก็ได้ที่มิใช่กุศลก็แล้วกัน เช่น อัพยากตธรรม ขอยกตัวอย่าง ประกอบเช่นมิใช่สีขาว ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า สีดำ เท่านั้น จะเป็น สีแดง, สีเหลือง ก็อยู่ใน ประเภท มิใช่สีขาว ด้วย ).

อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน

กุสลัตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ์ทั้งหลาย

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ์ทั้งหลาย มี ๕ นัย

ธรรมไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธ์ทั้งหลาย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นวิบากอัพยากฤต และกิริยาอัพยากฤต ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ วิบากอัพยากฤต ปฏิสนธิ มหาภูตรูป

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ วิบากอัพยากฤต กิริยาอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ์ และมหาภูตรูป ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูปอย่างเดียวที่ควรจำแนกในที่นี้ พึงให้จัดวาระเป็น ๑๙

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๙ ในสมนันตรปัจจัย มีวาระ ๙ ในสหชาตปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๙

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๑๕ ปัจจนียปัฏฐาน พึงให้พิสดาร แม้สหชาตวาร ก็พึงให้พิสดาร แม้ปัจจยวารก็พึงให้ พิสดาร

แม้ในปัจจยวาร ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๖ นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกันปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๗ ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑๖ ในสมนันตรปัจจัย มีวาระ ๑๖ ในสหชาตปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มีวาระ ๙ ในนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๙ ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๓ ในอาหารปัจจัย มีวาระ ๑๓ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑๒ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๖ ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร

เวทนาตติกนเวทนาตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ สุขเวทนา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตขันธ์ ใน ปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ไม่มี

ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม

ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑ ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร

วิปากัตติกนวิปากัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๔ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๓

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๕ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย

ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย

ธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๖ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๗ ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๖ ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๑๔ ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๕ ฯลฯ ในอินทริยปัจจัย มีวาระ ๑๘ ฯลฯ ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๓ ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร

อุปาทินนุปาทานิยัตติกนอุปาทานุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และ ธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๑ ในสหชาตปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ

ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๕ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๑ ฯลฯ แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปัญหาวาร

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๕ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๕ ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๘ ในกัมมปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๘ ในอาหารปัจจัย มีวาระ ๑๓ ฯลฯ ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๖

สวิตักกัตติกนสวิตักกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ ธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ ธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ ธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๔๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๔๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ปีติตติกนปีติตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๘ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๙ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๖ พึงให้พิสดารทุกวาร

อาจยคามิตติกนอาจยคามิตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม และธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม และธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ พึงให้พิสดารทุกวาร

เสกขัตติกนเสกขัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม และธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ พึงให้พิสดารทุกวาร

ปริตตัตติกนปริตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็น อัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๔ ฯลฯ พึงให้พิสดารทุกวาร

ปริตตารัมมณัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๙

หีนัตติกนหีนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๙

มิจฉัตตัตติกนมิจฉัตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และ ธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และธรรม ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ พึงให้พิสดารทุกวาร

มัคคารัมมณัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓๕ พึงให้พิสดารทุกวาร

อุปปันนัตติกนอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดย เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ

อตีตัตติกนอตีตัตติกะ

ธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดย เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ

อตีตารัมมณัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๙

อัชฌัตตัตติกนอัชฌัตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ พึงให้พิสดารทุกวาร

อัชฌัตตารัมมณัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ฯลฯ

สนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๘ พึงให้พิสดารทุกวาร สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ปัญหาวารพึงให้พิสดาร

อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน

เหตุทุกนเหตุทุกะ

นเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดารอย่างนี้

สเหตุกทุกนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นอเหตุกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

เหตุสัมปยุตตทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ

ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

เหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

นเหตุสเหตุกทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สัปปัจจยทุกนสัปปัจจยทุกะ

ธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ

สังขตทุกะเหมือนกับสัปปัจจยทุกะ

สนิทัสสนทุกนสนิทัสสนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓

สัปปฏิฆทุกนสัปปฏิฆทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ พึงให้พิสดารทุกวาร

รูปีทุกนรูปีทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

โลกิยทุกนโลกิยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกิยธรรม และธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๕

เกนจิวิญเญยยทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

อาสวทุกโนอาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

สาสวทุกนสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม และธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ พึงให้พิสดารทุกวาร

อาสวสัมปยุตตทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

อาสวสาสวทุกนอาสวสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและ สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและ สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะแต่ ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

อาสวอาสวสัมปยุตตทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

อาสววิปปยุตตสาสวทุกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ

ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕ พึงให้พิสดารทุกวาร

ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับอาสวโคจฉกทุกะ

มหันตรทุกมหันตรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ พึงให้พิสดารทุกวาร

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕ พึงให้พิสดารทุกวาร

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕ พึงให้พิสดารทุกวาร

ทวิโคจฉกทุกทวิโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย

ทัสสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕

ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สวิจารทุกนสวิจารทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม อาศัยอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สัปปีติกทุกนสัปปีติกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ปีติสหคตทุกนปีติสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สุขสหคตทุกนสุขสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อุเบกขาสหคตทุกนอุเบกขาสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กามาวจรทุกนกามาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

รูปาวจรทุกนรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อรูปาวจรทุกนอรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ปริยาปันนทุกนปริยาปันนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม อาศัยปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยปริยาปันนธรรม และอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นิยยานิกทุกนนิยยานิกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นิยตทุกนนิยตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

สอุตตรทุกนสอุตตรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

สรณทุกนสรณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดย เหตุปัจจัย อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๔ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๕ ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๔ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย

สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย ฯลฯ

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มีวาระ ๔

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น

อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน

เหตุทุกกุสลัตติกนเหตุทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย จิตตสมุฏฐานรูปอย่างเดียว อารัมมณปัจจัย ไม่มี

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย

ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓ แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรม ที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย

ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓ นิสสยวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

เหตุทุกเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ พึงให้พิสดารทุกวาร

ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ พึงให้พิสดารทุกวาร

เหตุทุกวิปากัตติกนเหตุทุกนวิปากัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติก

นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติก

นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกวิตักกัตติกนเหตุทุกนวิตักกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจาร ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นพวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกปีติตติกนเหตุทุกนปีติตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกทัสสนัตติกนเหตุทุกนทัสสนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัย ธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุก

นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

เหตุทุกอาจยคามิตติกนเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น อนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกเสกขัตติกนเหตุทุกนเสกขัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกหีนัตติกนเหตุทุกนหีนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปณีตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกอุปปันนัตติกนเหตุทุกนอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย

เหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกนอตีตัตติกะ

ธรรมที่เป็นอตีตธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่เป็นอนาคตธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย

เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สเหตุกทุกกุสลัตติกนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย

ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๗ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๘ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย

ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย พึงจัดให้เป็นวาระ ๙ โดยอุบายนี้

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย พึงจัดให้เป็นวาระ ๙ ฯลฯ

เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเหมือนกับเหตุและสเหตุกะ ฯลฯ พึงจัดให้เป็นวาระ ๙

นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศลที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สัปปัจจยทุกกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สังขตทุกะเหมือนกับสัปปัจจยะ

สนิทัสสนทุกกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลก็แจกเหมือนกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๑ นัย

รูปีทุกกุสลัตติกนรูปีทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

โลกิยทุกกุสลัตติกนโลกิยทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย

อาสวทุกกุสลัตติกโนอาสวทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

สาสวทุกกุสลัตติกนสาสวทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อาสวสาสวทุกกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นสาสวะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

นวโคจฉกะ อยู่ในระหว่างโดยปริยายแห่งโลกุตตระ ธรรม ๕ อย่างนี้ ย่อมไม่ได้ หัวข้อปัจจัย ธรรมเหล่านี้จะไม่มีก็หาไม่ เป็นแต่ไม่แสดงให้ปรากฏเท่านั้น

อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ

อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

ฉโคจฉกทุกกุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สารัมมณทุกกุสลัตติกนสารัมมณทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

จิตตทุกกุสลัตติกนจิตตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เจตสิกทุกกุสลัตติกนเจตสิกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

จิตตสหภูทุกกุสลัตติกโนจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

อุปาทาทุกกุสลัตติกนอุปาทาทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

อุปาทินนทุกกุสลัตติกนอุปาทินนทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนุปปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๑ นัย เหมือนกัน

อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ

นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ในอัพยากตวารทุกแห่ง พึงนับด้วยสามารถแห่งปัจจัย

ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ

นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย เหมือนกัน

สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

สวิจารทุกกุสลัตติกนสวิจารทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

สัปปีติกทุกกุสลัตติกนสัปปีติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

ปีติสหคตทุกกุสลัตติกนปีติสหคตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

สุขสหคตทุกกุสลัตติกนสุขสหคตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขสหคตธรรม และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

อุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน

กามาวจรทุกกุสลัตติกนกามาวจรทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

รูปาวจรทุกกุสลัตติกนรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

อรูปาวจรทุกกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

ปริยาปันนทุกกุสลัตติกนปริยาปันนทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

นิยยานิกทุกกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

นิยตทุกกุสลัตติกนนิยตทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

สอุตตรทุกกุสลัตติกนสอุตตรทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัพยากตมูล มี ๒ นัย

สรณทุกกุสลัตติกนสรณทุกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒

สรณทุกเวทนาตติกนสรณทุกนเวทนาตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย

สรณทุกวิปากัตติกนสรณทุกนวิปากัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

นสรณทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

นสรณทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกสวิตักกัตติกนสรณทุกนสวิตักกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกปีติตติกนสรณทุกนปีติตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย

สรณทุกทัสสนัตติกนสรณทุกนทัสสนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกอาจยคามิตติกนสรณทุกนอาจยคามิตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สรณทุกเสกขัตติกนสรณทุกนเสกขัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกปริตตัตติกนสรณทุกนปริตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกปริตตารัมมณัตติกนสรณทุกนปริตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกหีนัตติกนสรณทุกนหีนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม ที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปณีตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกมิจฉัตตัตติกนสรณทุกนมิจฉัตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

สรณทุกมัคคารัมมณัตติกนสรณทุกนมัคคารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สรณทุกอุปปันนนัตติกนสรณทุกนอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย

สรณทุกอตีตัตติกนสรณทุกนอตีตัตติกะ

ธรรมที่เป็นอตีตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย อนาคตธรรม ก็เหมือนกับอตีตธรรม

สรณทุกอตีตารัมมณัตตินสรณทุกนอตีตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

สรณสทุกสนิทัสสนัตติกนสรณทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม และธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๓ ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น

อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน

กุสลัตติกเหตุทุกนกุสลัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย.

นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร

เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๓ ปัญหาวาร ก็พึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวงก็มีวาระ ๙

กุสลัตติกสเหตุกทุกนกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๑ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย.

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในรัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๕ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๑

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย.

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหมือนสเหตุกทุกะ

กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย.

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย.

ในปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ

นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมมปปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย หมวดอกุศล ก็พึงแจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤต ก็พึงแจก ๓ รวมเป็น ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย รวมเป็น ๙ นัย ฯลฯ

กุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกะ

ธรรมที่เป็นอัปปัจจยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย อสังขหธรรม ก็เช่นเดียวกับอัปปัจจยธรรม

กุสลัตติกสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกะ

ธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ พึงทำให้เป็นหัวข้อปัจจัย ๖ ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ หมวดอกุศล ก็แจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤต ก็แจก ๓ นัย รวมเป็น ๙ นัย

กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย หมวดกุศลอัปปฏิฆธรรม ก็พึงแจก ๓ นัย หมวดอกุศลอัปปฏิฆธรรม ก็พึงแจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤตอัปปฏิฆธรรม ก็พึงแจก ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย รวมเป็น ๑๕ นัย

กุสลัตติกรูปีทุกนกุสลัตติกนรูปีทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นรูปีธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอรูปีธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอรูปีธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอรูปีธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย รวมเป็น ๙ นัย

กุสลัตติกโลกิยทุกนกุสลัตติกนโลกิยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นโลกิธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ฯลฯ มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ เกนจิวิญเญยยธรรม มี ๓ นัย รวมเป็น ๑๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ โดยอุบายนี้ ในเกนจิวิญเญยยธรรม พึงจำแนกเป็นหัวข้อปัจจัย ๑๙

กุสลัตติกอาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกสาสวทุกนกุสลัตติกนสาสวทุกะ

อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เหมือนโลกิยทุกะ ฯลฯ

กุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม และสาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยที่เป็นอาสวธรรม และเป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เหมือนโลกิยทุกวาระ

กุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกฉโคฉกทุกะ

อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ คันถ ฯลฯ โอฆ ฯลฯ โยค ฯลฯ นีวรณ ฯลฯ ปรามาส ฯลฯ

กุสลัตติกสารัมมณทุกนกุสลัตติกนสารัมมณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กุสลัตติกจิตตทุกนกุสลัตติกนจิตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตต ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ที่อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกเจตสิกทุกนกุสลัตติกนเจตสิกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอเจตสิกธรรม มีวาระ ๙

กุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัมปยุตตธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในจิตตวิปปยุตตธรรม มีวาระ ๓

กุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสังสัฏฐธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

กุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกนจิตตสมุฏฐานทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐาน ธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๓

กุสลัตติกจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกนจิตตสหภูทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสหภูธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๓

กุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ

นจิตตานุปริวัตติทุกะ

อาศัยธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย นี้เป็นส่วนย่อ ทั้ง ๓ ทุกะ เหมือนกับจิตตทุกะ

กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกะ

อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ เหมือนจิตตทุกะ ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นพาหิรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกอุปาทาทุกนกุสลัตติกนอุปาทาทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย รวม ๙ นัย

กุสลัตติกอุปาทินนทุกนกุสลัตติกนอุปาทินนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกทวิโคจฉกทุกนกุสลัตติกนทวิโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ

นกุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

นกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกสวิตักกทุกนกุสลัตติกนสวิตักกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกสวิจารทุกนกุสลัตติกนสวิจารทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกสัปปีติกทุกะ

นกุสลัตติกนสัปปีติกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกปีติสหคตทุกนกุสลัตติกนปีติสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกสุขสหคตทุกนกุสลัตติกนสุขสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกกามาวจรทุกนกุสลัตติกนกามาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

กุสลัตติกรูปาวจรทุกนกุสลัตติกนรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

กุสลัตติกปริยาปันนทุกนกุสลัตติกนปริยาปันนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

กุสลัตติกนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนนิยยานิกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

กุสลัตติกนิยตทุกนกุสลัตติกนนิยตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นนิยตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

กุสลัตติกสอุตตรทุกนกุสลัตติกนสอุตตรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

กุสลัตติกสรณทุกนกุสลัตติกนสรณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เวทนาตติกเหตุทุกนเวทนาตติกนเหตุทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นั ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

วิปากัตติกเหตุทุกนวิปากัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ วิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔

อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ

นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ

นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สวิตักกเหตุทุกนสวิตักกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

ปีติตติกเหตุทุกนปีติตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

ทัสสนัตติกเหตุทุกนทัสสนัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๖

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อาจยคามิตติกเหตุทุกนอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

เสกขัตติกเหตุทุกนเสกขัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔

ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

หีนัตติกเหตุทุกนหีนัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

มิจฉัตตัตติกเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙

มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๕

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

อุปปันนัตติกเหตุทุกนอุปปันนัตติกนเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดย เหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อตีตัตติกเหตุทุกนอตีตัตติกนเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดย เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อัชฌัตติกเหตุทุกนอัชฌัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

สนิทัสสนัตติกเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกเหตุสเหตุกทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

สนิทัสสนัตติกรูปีทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปีทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปีธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย เกนจินวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

สนิทัสสนัตติกอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวะและสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อาสวะและสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ

ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยคันถธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโอฆธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปรามาสธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสัมปยุตตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสมุฏฐานทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภูทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยพาหิรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑

สนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทานธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ

นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกิเลสธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อทิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสัปปีติกทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปีติกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกนปีติสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกามาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกนสนิทัสสนิตติกนปริยาปันนทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปริยาปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยยานิก ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยตธรรมที่ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสอุตตรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุตตรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกสรณทุกนสนิทัสสนัตติกนสรณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น.

อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน

กุสลัตติกเวทนาตติกนกุสลัตติกนเวทนาตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาร ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาร ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๙

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน กับปฏิจจวาร

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ปัญหาวารพึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๘

ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยทุกขายเวทนาย สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นที่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ พึงให้พิสดารทุกวาร

กุสลัตติกวิปากัตติกนกุสลัตติกนวิปากัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยวิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

นกุสลัตติกนอุปาทาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ในอกุศลธรรม มี ๓ นัย ในอัพยากฤต อนุปาทินนุปาทานิยธรรม มี ๓ นัย เหมือนกัน ฯลฯ

ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกสวิตักกัตติกนกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในกุศล มีวาระ ๕ ในอกุศล มีวาระ ๕ ในอัพยากฤต มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกปีติตติกนกุสลัตติกนปีติตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

กุสลัตติกทัสสนัตติกนกุสลัตตินนทัสสนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กุสลัตติกอาจยคามิตติกนกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอาจยคามิธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอปจยคามิธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

กุสลัตติกเสกขัตติกนกุสลัตติกนเสกขัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเสกขธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มูล ๒ มี ๖ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

กุสลัตติกปริตตัตติกนกุสลัตติกนปริตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัปปมาณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรม ที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกหีนัตติกนกุสลัตติกนหีนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยหีนธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปณีตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

กุสลัตติกมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอนิยตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมัคคาธิปติธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

กุสลัตติกอุปปันนัตติกนกุสลัตติกนอุปปันนัตติกะ

อนุปปันนธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

อุปาทิธรรมก็เหมือนกับอนุปปันนธรรม

กุสลัตติกอตีตัตติกนกุลัตติกนอตีตัตติกะ

อตีตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดย อารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

อนาคตธรรมก็เหมือนกับอตีตธรรม

กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ พึงกระทำหัวข้อปัจจัยให้ปรากฏทั้ง ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนสัปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็น อกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕

เวทนาตติกกุสลัตติกนเวทนาตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย รวมเป็นวาระ ๒๑

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ สำหรับบทที่ว่า อัพยากตธรรมเกิดขึ้น บทเดียวเท่านั้น มีหัวข้อปัจจัย ๓ เมื่อเปลี่ยน แปลงไปตามแนวเวทนา ได้หัวข้อปัจจัย ๒๑ พึงแจกตามมูล คือ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตอัพยากตมูล ๑ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตมูล ๑

วิปากัตติกกุสลัตติกนวิปากัตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ

นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ

นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สวิตักกัตติกกุสลัตติกนสวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ปีติตติกกุสลัตติกนปีติตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับเวทนาตติกะ ฯลฯ

สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกเวทนาตติกนสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกวิปากัตติกนสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

นนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

สนิทัสสนัตติกสวิตักกัตตินสนิทัสสนัตติกนสวิตักกัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ

สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม มี ๖ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๖ ปัญหาวารพึงให้พิสดาร

อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน

เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย

สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕ ปัญหาวารพึงให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสเหตุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เหตุทุกสัปปัจจยทุกนเหตุทุกนสัปปัจจยทุกะ

อัปปัจจยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย. เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ อสังขตธรรม ก็เหมือนกับอัปปัจจยธรรม ฯลฯ

เหตุทุกสนิทัสสนทุกนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ

สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกรูปีทุกนเหตุทุกนรูปีทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกโลกิยทุกนเหตุทุกนโลกิยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวะ และสาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ

ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือน กับโลกิยธรรม

ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกนเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม ที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกคันถโคจฉกทุกนเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยคันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

เหตุทุกโอฆโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

เหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกนเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกนเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยปรามาสธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกสารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอนารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอเจตสิกธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม ที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ พึงจำแนกนัยให้พิสดาร

เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกัน

เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ

เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น เหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย นเหตุธรรม ที่เป็นสเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สัปปัจจยทุกเหตุทุกนสัปปัจจยทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ

สนิทัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

รูปีทุกเหตุทุกนรูปีทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น

ในปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย นเหตุธรรม ที่เป็นสเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สัปปัจจยทุกเหตุทุกนสัปปัจจยทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ

สนิทัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

รูปีทุกเหตุทุกนรูปีทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

อาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ

นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

อาสววิปปยุตตสาสวทุกเหตุทุกะ

นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ฉโคจกทุกนเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ

จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ

โนจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัชฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อุปาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย.

นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในหัวข้อปัจจัยทั้งปวง มี ๓ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ

สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะ

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

สรณนทุกเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ เหมือนกับสเหตุกทุกะ

สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สรณทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ

สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สรณทุกจูฬันตรทุกนสรณทุกจูฬันตรทุกะ

อัปปัจจยธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อสังขตธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ

สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย

สรณทุกสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง พึงให้พิสดารโดยวิธีนี้ ฯลฯ

สรณทุกสารัมมณทุกนสรณทุกนสารัมมณทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็น สรณธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณปัจจัย ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ ฯลฯ

สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ ฯลฯ

สรณทุกสอุตตรทุกนสรณทุกนสอุตตรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |