พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก

ปัจจนียาอนุโลมปัฏฐาน ( ปฏิเสธเฉพาะที่ถูกอาศัย ) เพราะอาศัยธรรม ที่มิใช่กุศล จึงเกิดธรรมที่เป็นกุศล เพราะเหตุเป็นปัจจัย ฯ ล ฯ

ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน

นกุสลัตติกกุสลัตติกะ

ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นวิบากอัพยากฤต และกิริยา อัพยากฤต ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๘

ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๖

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๖

ในสังสัฏฐวาร ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๒๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๒ ปัญหาวารพึงให้พิสดาร

นเวทนาตติกเวทนาตติกะ

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑

นวิปากัตติกวิปากัตติกะ

วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๒

นอุปาทินนุปาทานิยัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

นสวิตักกัตติกสวิตักกัตติกะ

สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙

นปีติตติกปีติตติกะ

ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

นทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖

นอาจยคามิตติกอาจยคามิตติกะ

อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย

นเสกขัตติกเสกขัตติกะ

อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย

นปริตตัตติกปริตตัตติกะ

ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒๒ นัย

นปริตตารัมมณัตติกปริตตารัมมณัตติกะ

ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑๓ นัย

นหีนัตติกหีนัตติกะ

มัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย

นมิจฉัตตัตติกมิจฉัตตัตติกะ

สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย

นมัคคารัมมณัตติกมัคคารัมมณัตติกะ

มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๐ นัย

นอุปปันนัตติกอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อนุปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอตีตัตติกอตีตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอตีตารัมมณัตติกอตีตารัมมณัตติกะ

อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตรัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕

นอัชฌัตตัตติกอัชฌัตตัตติกะ

พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นอัชฌัตตารัมมณัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ ปัญหาวารพึงให้พิสดาร

ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน

นเหตุทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร

นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ

สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ

เหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ

นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นสัปปัจจยทุกสัปปัจจยทุกะ

สัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสังขตทุกสังขตทุกะ

สังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ

สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

นสัปปฏิฆทุกสัปปฏิฆทุกะ

สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นรูปีทุกรูปีทุกะ

รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นโลกิยทุกโลกิยทุกะ

โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเกนจิวิญเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ

เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอาสวทุกอาสวทุกะ

อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นสาสวทุกสาสวทุกะ

สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นอาสวสัมปยุตตทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอาสวสาสวทุกอาสวสาสวทุกะ

อาสวะและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อาสววิปปยุตตนสาสวทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

อาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต แต่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ

สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โยคธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

นสารัมมณทุกสารัมมณทุกะ

สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตทุกจิตตทุกะ

จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเจตสิกทุกเจตสิกทุกะ

เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เจตสิกธรรม และอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสัมปยุตตทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ

จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสังสัฏฐทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ

จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสังสัฏฐธรรม และจิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสมุฏฐานทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ

จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสหภูทุกจิตตสหภูทุกะ

จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตานุปริวัตติทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ

จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย จิตตานุปริวัตติธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอัชฌัตติกทุกอัชฌัตติกทุกะ

อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอุปาทาทุกอุปาทาทุกะ

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นอุปาทินนทุกอุปาทินนทุกะ

อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นอุปาทานโคจฉกทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ

อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ

นกิเลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะ

กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ

นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ

สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นสวิจารทุกสวิจารทุกะ

สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นสัปปีติกทุกสัปปีติกทุกะ

สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นปีติสหคตทุกปีติสหคตทุกะ

ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นสุขสหคตทุกสุขสหคตทุกะ

สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ

อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ

กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ

รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นปริยาปันนทุกปริยาปันนทุกะ

ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นนิยยานิกทุกนิยยานิกทุกะ

อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นนิยตทุกนนิยตทุกะ

อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นสอุตตรทุกสอุตตรทุกะ

สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นสรณทุกสรณทุกะ

อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕

อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม และอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๔ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๗

ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น

ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน

นเหตุทุกนกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และกุศลธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสเหตุกทุกนกุสลัตติกสเหตุกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อัพยากตที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ

อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ

นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม และกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มีหัวข้อปัจจัย ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย มีหัวปัจจัย ๙

นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย พึงกระทำ หัวข้อปัจจัย ๙

นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกสัปปัจจยทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสังขตทุกนกุสลัตติกสังขตทุกกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ฯลฯ

นสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกสนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย

นสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ

นรูปีทุกนกุสลัตติกรูปีทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นโลกิยทุกนกุสลัตติกโลกิยทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

อกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อัพยากตธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกมูลกนัย มี ๑ นัย มี ๓ นัย ฯลฯ

นสาสวทุกนกุสลัตติกสาสวทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกอาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อาสวะและอาสวสัมปยุตตทุกะ ไม่มี

อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ

อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อกุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ สัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สัญโญชนเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

คันถโคจฉกทุกนกุสลัตติกคันถโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โอฆโคจฉกทุกนกุสลัตติกโอฆโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นโอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

โยคโคจฉกทุกนกุสลัตติกโยคโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นโยคธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นีวรณโคจฉกทุกนกุสลัตติกนีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ปรามาสโคจฉกทุกนกุสลัตติกปรามาสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสารัมมณทุกนกุสลัตติกสารัมมณทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นจิตตทุกนกุสลัตติกจิตตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในธรรมที่ไม่ใช่อกุศล มีวาระ ๓ นัย ในธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม มีวาระ ๓ นัย ฯลฯ

นเจตสิกทุกนกุสลัตติกเจตสิกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกจิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกอัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอุปาทาทุกนกุสลัตติกอุปาทาทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นอุปาทินนทุกนกุสลัตติกอุปาทินนทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกอุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

กิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ

ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ

ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสวิตักกทุกนกุสลัตติกสวิตักกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสวิจารทุกนกุสลัตติกสวิจารทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสัปปีติกทุกนกุสลัตติกสัปปีติกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นปีติสหคตทุกนกุสลัตติกปีติสหคตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสุขสหคตทุกนกุสลัตติกสุขสหคตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติอุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกามาวจรทุกนกุสลัตติกกามาวจรทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นรูปาวจรทุกนกุสลัตติกรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

นอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

นปริยาปันนทุกนกุสลัตติกปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

นนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

นนิยตทุกนกุสลัตติกนิยตทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

นสอุตตรทุกนกุสลัตติกสอุตตรทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย

นสรณทุกนกุสลัตติกสรณทุกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อกุศลธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อัพยากตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นเหตุทุกนเวทนาตติกเหตุทุกเวทนาตติกะ

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในนเหตุนทุกขายเวทนายสัมปยุตตมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนวิปากัตติกเหตุทุกวิปากัตติกะ

วิปากธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

เหตุทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย มีวาระ ๙ ฯลฯ

อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินอนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนวิตักกัตติกเหตุทุกวิตักกัตติกะ

สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารมัตต ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนปีติตติกเหตุทุกปีติตติกะ

ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนทัสสนัตติกเหตุทุกทัสสนัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกมูลมี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓

นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอาจยคามิตติกเหตุทุกอาจยคามิตติกะ

อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนเสกขัตติกเหตุทุกเสกขัตติกะ

เสกขธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อเสกขธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนปริตตัตติกเหตุทุกปริตตัตติกะ

ปริตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ

ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนหีนัตติกเหตุทุกหีนัตติกะ

หีนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

ปณีตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกเหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ

มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ

มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอุปปันนัตติกเหตุทุกอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุทุกนอตีตัตติกเหตุทุกอตีตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ

อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนาคตารัมมณธรรมเหตุที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปันนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัชฌัตติกธรรมท่านมิได้จำแนกไว้

นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ไม่มี

นเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกเหตุทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนเหตุนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนสเหตุกนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ นเหตุสัมปยุตตนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ก็เหมือนกับสเหตุกทุกะ มีวาระ ๓ เหตุและสเหตุกทุกะ และเหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเท่านั้น ไม่มีหัวข้อปัจจัย

นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

นเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสัปปัจจยทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปัจจยทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ แม้ในนอัปปัจจยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๑ เหมือนกัน

นสังขตทุกะก็เหมือนกับนสัปปัจจยทุกะ

นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นรูปีทุกนสนิทัสสนัตติกรูปีทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย พึงนับโดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓ เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเกนจิวิญเญยยทุกนสนิทัสสนัตติกะ

เกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ พึงกระทำเป็นปัญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมข้างต้น พึงกระทำเป็นปัญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล

โนอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกอาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ พึงกระทำเป็นปัญหา ๓ โดยนัยแห่งนสาสวนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลข้างต้น

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ

อาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ ในนอาสวสัมปยุตตนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ

อาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนอาสวะและอนาสวนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ นอาสวะและนอาสวสัมปยุตตทุกะ วาระไม่มีหัวข้อปัจจัย

อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ

อาสววิปปยุตตสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะและไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสวิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในอาสววิปปยุตตสาสวอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

สัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓

โนคันถโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

คันถโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนโอฆโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

โอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนโยคโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

โยคโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนนีวรณโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

นีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนปรามาสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ปรามาสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกะ

สารัมมณทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

โนจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

เจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยจิตตสมุฏฐานรูป ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน

โนจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

อุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ โนกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ

ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสัปปีติกทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปีนติกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นปีติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกะ

อุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นปริยาปันนทุกนสนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกสรณทุกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอธิปธิปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มีวาระ ๓

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัญจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึง ให้พิสดาร

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้ฉันใด พึงนับฉันนั้น

ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน

นกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

นกุสลัตติกนสเหตุกทุกกุสลัตติกสเหตุกทุกะ

สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับสเหตุกทุกะ

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับอเหตุกทุกะ มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกะ

เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในที่ไม่ใช่อกุศล มีวาระ ๒ ในที่ไม่ใช่อัพยากฤต มีวาระ ๒ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มีวาระ ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับเหตุและสเหตุกทุกะ มีวาระ ๙

นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ

นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มี ๑ นัย มีวาระ ๓ นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกกุสลัตติกสัปปัจจยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย สังขตทุกะ ก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ

นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ

สนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย พึงกระทำเป็นปัญหา ๙

นกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ

สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนรูปีทุกกุสลัตติกรูปีทุกะ

รูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนโลกิยทุกกุสลัตติกโลกิยทุกะ

โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ พึงกระทำวาระ ๖

นกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ

เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

นกุสลัตติกโนอาสวทุกกุสลัตติกอาสวทุกะ

อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นกุสลัตติกนสาสวทุกกุสลัตติกสาสวทุกะ

สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย

นกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกกุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ

อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่ อนาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ

กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกะ

สัญโญชนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คันถธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โอฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โยคธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นีวรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ปรามาสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ

นกุสลัตติกนกามาวจรทุกกุสลัตติกกามาวจรทุกะ

กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนรูปาวจรทุกกุสลัตติกรูปาวจรทุกะ

รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

อรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ

นกุสลัตติกนปริยาปันนทุกกุสลัตติกปริยาปันนทุกะ

ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๒ นัย ในอกุศลมูล มี ๒ นัย ในทุกมูล มี ๒ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกนิยยานิกทุกะ

นิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนนิยตทุกกุสลัตติกนิยตทุกะ

นิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย เหมือนกับอปริยาปันนทุกะ มีวาระ ๖

อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกนสอุตตรทุกกุสลัตติกสอุตตรทุกะ

สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกนสรณทุกกุสลัตติกสรณทุกะ

สรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑๙

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มีวาระ ๑

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นวิปากกัตติกนเหตุทุกวิปากกัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑

นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ฯลฯ

นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ

อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นวิตักกัตติกนเหตุทุกวิตักกัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕

นปีติตติกนเหตุทุกปีติตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

นทัสสนัตติกนเหตุทุกทัสสนัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเสกขัตติกนเหตุทุกเสกขัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑

นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ

ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓

นหีนัตติกนเหตุทุกหีนัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกมิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอุปปันนัตติกนเหตุทุกอุปปันนัตติกเหตุทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอตีตัตติกนเหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗

นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัต ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกสนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นนเหตุ กับนเหตุ กลับกัน มีมูล ๓ พึงกระทำเป็นปัญหา ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกะ

สเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อเหตุกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ

สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสทัสสนัตติกเหตุกสเหตุกทุกะ

เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมไม่ใช่อเหตุธรรมและไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ

นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุอเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ

สนิทัสสนธรรมที่เป็นนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกะ

สัปปฏิฆธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนรูปีทุกสนิทัสสนัตติกรูปีทุกะ

รูปีธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อรูปีธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกะ

โลกิยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิสทัสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ

สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ

เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕

เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕

นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะ

อาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกสนิทัสสนัตติกสาสวทุกะ

สาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ

สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒๑ นัย

นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ

อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

นสนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสนัตติกอาสวสัมปยุตตนสาสวทุกะ

สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๒ นัย

อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกะ

สัญโญชนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนคันถโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกคันถโคจฉกทุกะ

คันถธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนโอฆโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกโอฆโคจฉกทุกะ

โอฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนโยคโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกโยคโคจฉกทุกะ

โยคธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนนีวรณโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกนีวรณโคจฉกทุกะ

นีวรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนปรามาสโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกปรามาสโคจฉกทุกะ

ปรามาสธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ

สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกะ

สารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนารัมมณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกสนิทัสสนัตติกจิตตทุกะ

จิตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกะ

เจตสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อเจตสิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสัมปยุตตทุกะ

จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตวิปปยุตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐทุกะ

จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต สังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสมุฏฐานทุกะ

จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภูทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกะ

จิตตสหภูธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ

จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตานุปริวัตติธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏสมูฏฐานทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๗

นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกะ

อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑

พาหิรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกะ

อุปาทาธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕

อุปาทาธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ

สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกะ

อนุปาทินนธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ

อุปาทานธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ

สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ

กิเลสธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

สนิทัสสนัตติทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ

สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ

ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกะ

สวิตักกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อวิตักกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกะ

สวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อวิจารธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสัปปีติกทุกสนิทัสสนัตติกสัปปีติกทุกะ

สัปปีติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปีติกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนปีติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกะ

ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกะ

สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ

สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ

อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกะ

กามาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกะ

รูปาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกะ

อรูปาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนปริยาปันนทุกสนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกะ

ปริยาปันนธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อปริยาปันนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ

สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกะ

นิยยานิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิยยานิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกนิยตทุกะ

นิยตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิตยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกะ

สอุตตรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อนุตตรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนสรณทุกสนิทัสสนัตติกสรณทุกะ

สรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑ แม้สหชาตวารก็พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร

ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย เหตุปัจจัย มี ๗ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้ฉันใด พึงนับฉันนั้น

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน

นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะ

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นกุสลัตติกนวิปากกัตติกกุสลัตติกวิปากัตติกะ

วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ วิปากธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลมูล มี ๓ นัยเท่านั้น

อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะ

สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๒

นกุสลัตติกนปีติตติกกุสลัตติกปีติตติกะ

ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

สุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นกุสลัตติกนทัสสนัตติกกุสลัตติกทัสสนัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ภาวนายหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกกุสลัตติกอาจยคามิตติกะ

อาจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อปจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกนเสกขัตติกกุสลัตติกเสกขัตติกะ

เสกขธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกนปริตตัตติกกุสลัตติกปริตตัตติกะ

ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

มหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ

ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะ

หีนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

ปณีตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกมิจฉัตติกะ

มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกกุสลัตติกมัคครรัมมณัตติกะ

มัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

มัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

มัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นกุสลัตติกนอุปปันนัตติกกุสลัตติกอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘

ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘

นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติอตีตารัมมณัตติกะ

อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสมสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะ

กุศลที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย หัวข้อปัจจัย ๔ โดยคณิตกนัย พึงกระทำให้เป็นหัวข้อปัจจัยอย่างละ ๒ ละ ๒

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔

อกุศลอธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อัพยากตธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๔

นวิปากัตติกนกุสลัตติกวิปากัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อกุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ

อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อกุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลธรรมที่ไม่ ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นวิตักกัตติกนกุสลัตติกวิตักกัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕

อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สวิตัก กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗

นปีติตติกนกุสลัตติกปีติตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

อกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนกุสลัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกอาจยคามิตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อกุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเสกขัตติกนกุสลัตติกเสกขัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อกุศลธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เสกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นปริตตัตติกนกุสลัตติกปริตตัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

อกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นปริตตารัมณัตติกนกุสลัตติกปริตตารัมณัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อกุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔

นหีนัตติกนกุสลัตติกหีนัตติกจกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อกุศลธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อกุศลธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ไม่มี

นอุปปันนัตติกนกุสลัตติกอุปปันนัตติกกุสลัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗

อตีตัตติกะ ก็เหมือนกับ อุปปันนัตติกะ

นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อกุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นอัชฌัตตัตติกนกุลัตติกอัชฌัตตัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อกุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ

อัชฌัตตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

อกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ

กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล มี ๗ นัย เหมือนกัน ทุกมูล มี ๗ เหมือนกัน รวมทั้งหมดเป็น ๒๑ นัย

นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกสนิทัสสนัตติกเวทนาตติกะ

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกสนิทัสสนัตติกวิปากัตติกะ

วิปากธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

วิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น ปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกสนิทัสสนัตติกวิตักกัตติกะ

สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนปีติตติกสนิทัสสนัตติกปีติตติกะ

ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ

สนิทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวทัสสนเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ

สนิทัสสนัตติกอาจยคามิตติกะ

อาจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อปจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกสนิทัสสนัตติกเสกขัตติกะ

เสกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อเสกขธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะ

ปริตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

มหัคคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปมาณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ

สนิทัสสนัตติกปริตตารัมมณัตติกะ

ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตา รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกสนิทัสสนัตติกหีนัตติกะ

หีนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัชฌิมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

ปณิตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกกสนิทัสสนัตติกมิจฉัตตัตติกะ

มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนิยตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ

สนิทัสสนัตติกมัคคารัมมณัตติกะ

มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัคคเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนอุปปันนัตติกสนิทัสสนัตติกอุปปันนัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ อุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกสนิทัสสนัตติกอตีตัตติกะ

ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น ปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖

นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ

สนิทัสสนัตติกอตีตารัมมณัตติกะ

อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึง ให้พิสดาร

ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน

นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ

สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๔ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๔

ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๕ ปัญหาวาร พึงให้พิสดาร

อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ

เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ

นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุทุกนสัปปัจจยทุกเหตุทุกสัปปัจจยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓

สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปัจจยทุกะ

นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ

สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ

สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุทุกนรูปีทุกเหตุทุกรูปีทุกะ

รูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ

โลกิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

โลกุตตรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ

เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ

อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ

สาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ

อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมและ ไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรมและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ

เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ

อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ

เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ

สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ

คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ

โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ

โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ

นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ

ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ

สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ

จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ

เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ

สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ

คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ

โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ

โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ

นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ

ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ

สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ

จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ

เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ

อัชฌัตติกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

พาหิรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ

อุปาทาธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ

อนุปาทินนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ

อุปาทานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ

กิเลสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ

ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ

สวิตักกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยทั้งปวง ฯลฯ

นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ

สรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสเหตุทุกะ

นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกะและไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตะ และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ทุกะที่สุด ไม่แจก

นสัปปัจจยทุกนเหตุทุกสัปปัจจยทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ

นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑

นเหตุธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นรูปีทุกนเหตุทุกรูปีทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

นเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ฯลฯ

นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ

นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ

เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ

นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ

สเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ

เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ

เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ ฯลฯ

นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ

นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นสรณทุกนสัปปัจจยทุกสรณทุกสัปปัจจยทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย

นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ

ธรรมที่ไม่ใช่สังขตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ

นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ

สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ

สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสรณทุกนรูปีทุกสรณทุกรูปีทุกะ

รูปีธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

อรูปีธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทุกโลกิยทุกะ

โลกิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

โลกุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ

เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ

อาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ

สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ

สัญโญชนธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่ อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ

คันถธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ

โอฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ

โยคธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ

นีวรณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ

ปรามาสธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ

สารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ

จิตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ

นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ

เจตสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ

จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ

จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ

นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ

นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ

สอุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน กับปฏิจจวาร

ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑ ในอธิปติปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ

ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑

ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น

อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรม ที่เป็น อรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย

ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑ ในสมนันตรปัจจัย มีวาระ ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๑ ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑ ในอัตถิปัจจัย มีวาระ ๑ ในนัตถิปัจจัย มีวาระ ๑ ในวิคตปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑

ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๒

ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒

ในอุปนิสสยปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น

ปัฏฐาน ตั้งแต่อนุโลมทุกติกปัฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |