ดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิชัยสงครามเป็นศาสตร์ชั้นสูงของวิชาโหราศาสตร์ไทย ที่มาของชื่อดวงพิชัยสงคราม เกิดจาก เดิมทีผู้ครอบครองดวงชะตาสำหรับบูชาลักษณะนี้ต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น เนื่องจากในสมัยโบราณ ไม่ต้องการให้มีผู้ใดมีบุญบารมีมากเกินไป จึงเป็นเรื่องต้องห้าม สำหรับบุคคลอื่น จนกระทั่งมียุคสมัยหนึ่งมีข้าศึกยกทัพใหญ่มารุกราน ด้วย กำลังพล ที่น้อย กว่ามาก ทั้งยังมีปัญหาด้านเสบียงซึ่งหาหนทางพ้นภัยสงครามในครั้งนั้นไม่ได้ พระมหากษัตริย์ จึงทรงพระราชานุญาต และมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างดวงชะตาสำหรับบูชา ให้แก่แม่ทัพนายกอง จนในที่สุดด้วยบารมีและความศรัทธา ทำให้ทำข้าศึกเกิดเภทภัย จนต้องถอยทัพกลับไป จึงได้เรียกดวงชะตาที่ถูกจารึกขึ้นนี้ว่า ดวงพิชัยสงคราม ที่แปลว่า ดวงชนะสงคราม นั้นเอง และนับจากนั้นดวงพิชัยสงครามก็เริ่มเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยเริ่มที่ เจ้าขุนมูลนาย แต่เนื่องจากหาผู้คำนวณและจารึกได้น้อยมาก จึงทำให้ ดวงพิชัยสงคราม ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก จนกระทั่ง พระบามสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีความสนพระราชหฤทัย ในด้านพระพุทธศาสนา ภาษาบาลี คัมภีร์โบราณ รวมทั้งวิชาโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ ได้คำนวณดวงพิชัยสงคราม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งวันประสูตร วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน เพื่อบรรจุ ไว้ในพระมหาธาตุ และ พระมหาเจดีย์ต่างๆ จึงทำให้ ดวงพิชัยสงครามถูกนำกลับมาถ่ายทอดสู่ ผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง

ดวงพิชัยสงคราม ประกอบด้วยดวงชะตาที่คำนวณตามตำรับโหราจารย์ เพื่อเฉพาะเจาะจง ความเป็นเจ้าของ ดวงชะตาได้มากที่สุด แล้วคุ้มครอง ล้อมดวงชะตา ด้วยมหามงคลต่างๆ พระคาถาหลัก ที่ใช้จารึก ในดวงพิชัยสงคราม คือพระคาถาพุทธคุณ ๕๖ ประการ และ พระคาถา อิติปิโส ๘ ทิศ ซึ่งทางโหรามหาฤกษ์ ได้บรรจุพระคาถาชินบัญชร ล้อมไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งดวงพิชัยสงครามที่จารึกสำเร็จแล้วจะผ่านการอธิษฐานจิต และการสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความมงคล ให้แก่ดวงพิชัยสงคราม ก่อนที่เจ้าของดวงชะตา จะนำกลับไป บูชาที่ห้องพระที่บ้านพักอาศัย

นอกจากนี้ทางโหรามหาฤกษ์ยังได้จัดสร้างดวงพิชัยสงครามขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่คำนวณในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพื่อให้นำกลับไป สักการะบูชา ให้เป้นสิริมงคลแก่อาคารบ้านเรือน และผู้อยู่อาศัย ค่าจัดสร้างดวงพิชัยสงครามเฉพาะบุคคล ๓,๙๐๐ บาท (ได้ภาพดวงพิชัยขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ในกรอบไม้บุฝ้าย หากต้องการพิมพ์ภาพดวงพิชัยลงบนแผ่นทองเหลืองเพิ่มเงิน ๒,๕๐๐ บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พุฒิ
E-Mail Address :
phuttiwong@gmail.com