บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด

ทะเบียนการค้า เลขที่ 0108454820867

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
E-Mail Address : polyboon@yahoo.com

ฝ่ายบริการลูกค้า
E-Mail Address : boodsabawas@yahoo.com