บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด
ให้บริการด้านออกแบบ พัฒนา และการผลิตสื่อเพื่อการตลาด การศึกษา และเพื่อการพัฒนาสังคม โดยจัดแบ่ง รูปแบบสื่อที่ให้บริการออกมาดังนี้

Web Page and Web Site ในปัจจุบันเว็บไซท์ ได้เผยแพร่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นทวีคูณอยู่ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่สามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปได้มากขึ้นด้วย และข้อดีขอสื่อชนิดนี้คือ เป็นการเผยแพร่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และไม่มีพรมแดน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถรับข้อมูลจากลูกค้า หรือผู้ให้ความสนใจกลับมาสู่องค์กรได้อีกด้วย


Printing สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมานาน และยังมีความจำเป็นต่อการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เนื่องมาจากเป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป สามารถพกพาเพื่อการดูข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งเผยแพร่ สู่ผู้อยู่รอบข้างได้ด้วยในเวลาเดียวกัน เช่น แผ่นพับ แคตตาล็อก ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น และสิ่งพิมพ์ที่มีความจำเป็น ต่อการตลาดเป็นอย่างยิ่ง คือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อที่สร้างความต้องการซื้อให้โดยตรงกับกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังมี สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บนหน้านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ซึ่งช่วยให้มีผู้รู้จัก สินค้า บริการ และโครงการ ต่างๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

Business Tool สื่อเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อให้ภาพพจน์องค์กร และสินค้าหรือบริการ ขององค์กร ดูดี เป็นที่ยอมรับ และจดจำสื่อชนิดนี้จำเป็นต้องออกแบบ และคัดสรรเป็นพิเศษ ทั้งงานเอกสารสำหรับการติดต่อ เช่น ตราสัญลักษณ์ นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง นอกจากนี้ในกิจกรรมสำคัญ และเทศกาลสำคัญ การคัดสรรของที่ระลึกมีความจำเป็นต่อ ความนิยมทางการตลาด และภาพพจน์องค์กรเป็นอย่างมาก

Multimedia สื่อที่ผสมผสานทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่นไหว เสียง และข้อมูล เป็นสื่อที่สร้างการติดตาม สร้างความเข้าใจ และสร้างความประทับใจได้ดี สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายโอกาส เช่น จัดทำเป็นพรีเซนเตชั่น ในการนำเสนอข้อมูลใน กิจกรรมสำคัญๆ ต่างๆ จัดทำเป็นสื่อการสอน สื่อสำหรับการอบรมซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนได้อย่างละเอียด และแสดงถึง ลำดับเหตุการณ์ ได้เป็นอย่างดี โดยสื่อมัลติมีเดีย สามารถแปลงเป็นรูปแบบ ของ VCD DVD หรือ ทำเป็นสื่อการสอนที่เรียกว่า CAI ทั้งนี้ยังพัฒนาให้เป็นระบบ Interactive ให้ผู้รับชม มีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เป็นอย่างดี