เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฏก ออนไลน์

โครงการผู้ก่อการบุญ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการผู้ก่อการดี ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเจริญไป พร้อมกัน ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ และจิตใจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเว็บ polyboon ซึ่งมุ่งเน้น สิ่งดีดี มีคุณค่า ที่สร้างความสุข โดยได้แบ่งเป็น คนและสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่ดี กิจกรรมและกิจการที่ดี และแนวทางการดำเนิน ชีวิต หรือความเชื่อที่ดี

โครงการผู้ก่อการบุญ อยู่ในส่วน แนวทางการดำเนินชีวิต หรือความเชื่อที่ดี แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้เชื่อ อย่างงมงาย จนขาดสติ เพียงแต่เรามุ่งให้ใช้ทั้งปัญญา และศรัทธา ไปพร้อมๆ และเท่าๆกัน เพราะหากมีแต่ ศรัทธามากเกินไป ก็จะกลายเป็น หลงงมงาย หากจะใช้แต่ปัญญา จนขาดศรัทธา ก็จะกลายเป็น การตั้งแง่หาเหตุผลมาหักล้าง จนชีวิต ไร้สิ่งยึดเหนี่ยว มุ่งเน้นแต่ความสำเร็จด้านฐานะการเงิน และวัตถุ เมื่อชีวิตมาถึงทางตัน หรืออุปสรรค ก็กลายเป็น โศรกนาฏกรรม เพราะแก้ปัญหาชีวิตไม่ตก

โครงการผู้ก่อการบุญ มุ่งให้เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างประสพความสุข ความสำเร็จ ทั้งในทางโลกและทางธรรม เรียกว่า ทางโลกไม่ให้ช้ำ ทางธรรมไม่ให้ขุ่น ในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในกระแสสังคมแห่งความอยู่รอด เรายังมีแนวทาง แห่งความสุขสงบ เป็นแหล่งพักพิง ซึ่งดีกว่าปล่อยชีวิตไปตามกระแสแห่งวัตถุ และเงินตรา จนขาดการควบคุมด้านจิตใจ ท้ายที่สุด ทุกคนก็กลายเป็นผู้ก่อการร้าย เป็นผู้ทำลายความสงบร่มเย็นในสังคม ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เพียงเพราะคิดว่า การช่วงชิง ความได้เปรียบ โอกาส ตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ และ ผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ สุดท้ายชีวิตก็ขาดซึ่งความสงบ สันติสุข และมิตรภาพที่ถาวร

โครงการผู้ก่อการบุญ ได้ใช้แนวทางธรรมะของพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจ โดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นชนชาติ ศาสนาใด เพราะธรรมะ ไม่ใช่สิทธิของใคร ของชาติ ศาสนาใด พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่ผู้สร้างธรรมะให้เกิดขึ้นบนโลก พระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบ แล้วนำมาเรียบเรียง สั่งสอนอบรม ชี้แนวทางแห่งความสงบสุข ซึ่งชาติ ศาสนาใด ก็สามารถนำไปใช้ได้ เพราะธรรมะเป็นของทุกคน และทุกคนได้ใช้ธรรมะกันมานานแสนนานแล้ว เหมือนดั่งที่ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอากาศ ก๊าซอ็อกซิเจน ที่มนุษย์ใช้หายใจ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ นักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ผู้สร้างอากาศ แต่อากาศ มีมานานแสนนานแล้ว ก่อนหน้าที่มนุษย์จะตั้งชื่อเรียกอากาศ มนุษย์ก็ใช้อากาศหายใจ มาแต่ยุคเริ่มสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้ว ธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกัน

การดำเนินชีวิตที่ โครงการผู้ก่อการบุญ นำมาใช้เป็นแนวทางหลัก คือหัวใจของพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วย หลักทั้ง ๓ ประการ คือ ละเว้นการทำบาป ทำแต่ความดี และมีจิตใจที่ผ่องใส โดยได้นำคำสอน ของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์ มาเรียบเรียงให้ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งอาจตัดตอน คำบาลีออกไปบ้าง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้น ความหมายของคำสอนเป็นหลักสำคัญ

เราชาว โครงการผู้ก่อการบุญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อย ให้คุณได้พบกับแนวทางสร้าง ความสงบสุข ให้แก่ตัวท่านเองและผู้ที่อยู่รอบข้างตัวท่าน

วิธีสร้างบุญบารมี

บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า บุญ คือเครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ และกุศลธรรม บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง

วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือการให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า “ทาน ศีล ภาวนา” ซึ่งการให้ทานหรือการทำทานนั้น เป็นการสร้างบุญเป็นเบื้องต้นที่สุด ได้บุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้ง ๓ ขั้นตอน ซึ่งการให้ทานนี้ ไม่ว่าจะทำมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้ และการถือศีลนั้น แม้จะถือมากและเคร่งครัดอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ ฉะนั้นการเจริญภาวนานั้น จึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด ได้บุญบารมีมากที่สุด

ในทุกวันนี้เราส่วนใหญ่ รู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียว เช่น การทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ผ้าป่า สละทรัพย์สร้างโบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ ส่วนการถือศีลที่แม้จะได้บุญมากกว่าการทำทาน ก็ยังมีการวิรัติรักษา คือถือศีลกันเป็นส่วนน้อย ฉะนั้นเพื่อความเข้าใจอันดี จึงขอชี้แจงถึงวิธีการสร้างบุญบารมี ว่าอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด

ส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง “วิธีสร้างบุญบารมี”
พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ วัดบวรนิเวศวิหาร ธรรมทาน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เจริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนาน

| คำอุทิศ โครงการผู้ก่อการบุญ | รายนามผู้ร่วมสบทบทุนกิจกรรมงานบุญงานกุศล |


ร่วม อนุโมทนา โดย
::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบท
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา

สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.

ผู้พัฒนาเว็บ www.polyboon.com